ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება

შპს „ავტოტესტ გეორგია“ არის A ტიპის ინსპექტირების ორგანო - ტესტირების ცენტრი, აკრედიტირებული სსიპ       " აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი" -ს მიერ (აკრედიტაციის ნომერი GAC-IB-0049). იგი ახორციელებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას შემეგი მიმართულებებით:

 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდულ ტესტირება;
 • სატვისთო ავტომობილებისა და მისაბმელებისათვის ECMT-ს ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობისა და გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება;
 • გადაკეთებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება:
 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთის გადასაზიდად გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება.

 

  ტესტირების ცენტრში ასევე მოწმდება:

 •    სამუხრუჭე სისტემა და მისი შემადგენელი ნაწილები.
 •    სავალი ნაწილი.
 •    ამორტიზატორების ეფექტური მუშაობის პროცენტულობა.
 •    მაშუქი ფარების შემოწმება და რეგულირება.
 •    დიზელის და ბენზინის საწვავზე მომუსავე ძრავების გამონაბოლქვის სიდიდეები.
 •    ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალ ღერძებზე მოსული დატვირთვები.

საავტომობილო კონდიცირების და სამაცივრო სისტემების სერვისი

საავტომობილო ჰაერის კონდიცირების და სამაცივრო  სისტემების სრული სერვისი:

 • დიაგნოსტიკა;
 • მაცივარაგენტის სისტემიდან ჟონვის აღმოფხვრა;
 • მექანიკური დაზიანებების შეკეთება;
 • სისტემის ვაკუუმირება (გასუფთავება);
 • მაცივარაგენტით დამუხტვა.

 

ავტო რეფრიჟერატორების სერვისი:

 • სამაცივრო სისტემის შეკეთება;
 • სატვირთო ძარის თბოიზოლაცია;
 • ელექტრო და მილგაყვანილობის მონტაჟი;
 • მექანიკური დაზიანებების შეკეთება;
 • სამაცივრო სისტემის გასუფთავება;
 • მაცივარაგენტით დამუხტვა;
 • ექსპლუატაციაში გაშვება.